enfa

031-42499249 - 09130843882

enfa

031-42499249 - 09130843882

واحد کنترل‌کیفیت

واحد کنترل کیفیت:
واحد کنترل کیفیت مهر صنعت دیار نون، با نظارت کامل بر چرخه تولید، دو اصل مهم و کلی “کیفیت” و ” مشتری مداری” را سرلوحه کار خود قرار داده و بدان اعتقاد ارد. برای دستیابی به این اهداف پیوسته بر فرآیند تامین مواد و تجهیزات، فرآیندهای تولید محصول، فرآیند فروش و تامین رضایت مشتری نظارت و کنترل دارد.
به منظور ارائه پیشنهادات و انتقادات خود در راستای جلب رضایت شما مشتری گرامی می توانید از طریق لینک زیر ما را یاری فرمایید.

ارتباط با واحد کنترل کیفیت:
 فرم نظرسنجی