fa

031-91090243 - 09130843882

fa

031-91090243 - 09130843882

برچسب

محیط زیست
مصرف برق وبحران برق یکی ازاصلی‌ترین نیازهای مدرن جوامع است که براساس آن توسعه و پیشرفت اجتماعی واقتصادی اندازه‌گیری می‌شود. ایران باتاریخ طولانی خوددرحوزه انرژی،با چالش‌های منحصر بفردخود درمدیریت مصرف برق روبه‌رو است که نیازمندراهکارهای جدیدومؤثراست.   روند رشد جمعیت و افزایش مصرف : یکی از چالش‌های اصلی مصرف برق در ایران، رشد جمعیت پرشتاب و افزایش...
بیش تر بخوانید